به وب سایت فروشگاه BMW گاندی خوش آمدید

این شرکت از سال ۱۳۴۰ مشغول به کار شد.

عمـده سرويـس این شرکت، تخفيـف روی اجنـاس و مکانهـای تفريحي و درمـاني و....مـي باشـد که در حـالت عـادی تخــفيـــف نداشتـه يا اگـر هــم داشتــه بـاشد شمــا مي توانيــد با ارائه ، تخفيف جـامع تری دريافت نمـاييد و با توجه به اينکـه  اکـثر مکـــان هـای تــهران بــزرگ قـابـل استفــاده مـي بـاشد شمـا مشتــرکين عزيـز ميـتـوانيـد هزيـنه هــای مـاهيـانـه خــود را بـه طـور چشمــگيری کاهــش دهيـد.

توضیحات بیشتر
قیمت ۱۱۰,۰۰۰ تومان
قیمت ۲۵۰,۰۰۰ تومان
قیمت ۵۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت ۷۰,۰۰۰ تومان
قیمت ۵۰,۰۰۰ تومان